Blog

EU-richtlijn - Corporate Sustainability Due Diligence

19 oktober 2023

De Europese Commissie heeft op 23 februari 2022 het voorstel voor een richtlijn over Corporate Sustainability Due Diligence goedgekeurd. In het concept wordt benoemd dat vrijwillige due diligence-inspanningen tot nu toe geen significante vooruitgang hebben geboekt. Onder verwijzing naar een aantal op zichzelf staande initiatieven, zoals de Franse Loi de Vigilance (2017) of het meest recente Duitse Lieferkettengesetz (2021), streven EU-instellingen nu naar een meer compleet kader.

Dankzij soortgelijke initiatieven, zoals de EU-richtlijn over klokkenluiden, streven de meeste Europese organisaties al naar een meer ethische en transparante bedrijfsvoering. Voor daadwerkelijke bestrijding van schending van mensenrechten en het milieu is veel meer nodig dan lokale, op zichzelf staande initiatieven. Europa moet als geheel handelen. En belangrijker nog: Europa moet verder kijken dan haar eigen grenzen. 

"Dit voorstel is een echte game-changer voor de manier waarop bedrijven hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren in een wereldwijde supplychain. Met deze regels willen we opkomen voor mensenrechten en het voortouw nemen in de groene transitie. We kunnen niet langer de ogen sluiten voor wat er in onze waardeketens gebeurt. We hebben een verschuiving nodig in ons economisch model. Het momentum in de markt voor dit initiatief groeit, met steeds meer consumenten die aandringen op duurzamere producten. Ik heb er alle vertrouwen in dat leiders uit het bedrijfsleven dit initiatief zullen steunen.

Didier Reynders, commissaris voor Justitie

Voortbordurend op de Green Deal wil de Europese Commissie het respect voor mensenrechten en het milieu op wereldwijde schaal bevorderen. De zogenaamde EU Supply Chain Act heeft als doel dat bedrijven zich verantwoordelijk en duurzaam gedragen in alle internationale waardeketens. De EU wil ervoor zorgen dat zowel de private als de publieke sector zich volledig houden aan de internationale verplichtingen op het gebied van mensenrechten, duurzame ontwikkeling en internationale handelsregels.

 

EU-richtlijn Corporate Sustainability Due Diligence: De belangrijkste onderwerpen

Organisaties worden opgeroepen om hun impact op mensenrechten en het milieu pragmatisch te evalueren. Binnenkort moeten ze schadelijke gevolgen van hun activiteiten in de hele supplychain identificeren en waar nodig voorkomen, beëindigen of beperken.

Om wie gaat het?

 1. EU-bedrijven

Groep 1: alle EU-vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid van substantiële omvang en economische invloed:

 • 500+ werknemers
 • een netto-omzet van 150 miljoen euro of meer wereldwijd

Groep 2: Andere vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid die actief zijn in gedefinieerde gebieden, die niet voldoen aan beide drempels van groep 1, maar wel beschikken over:

 • 250+ werknemers
 • een wereldwijde netto-omzet van 40 miljoen EUR of meer
 1. Voor niet-EU bedrijven

Alle internationale bedrijven buiten de EU, maar die actief zijn in de EU met een omzetdrempel die overeenkomt met Groep 1 en 2 en die in de EU wordt gegenereerd.

 1. Kleine en middelgrote ondernemingen (mkb)

Hoewel mkb-bedrijven niet rechtstreeks onder het toepassingsgebied van dit voorstel vallen, kunnen ze er toch indirect mee te maken krijgen als onderdeel van de supplychain van een andere organisatie.

Overzicht van de voorwaarden

De EU-richtlijn voor Corporate Sustainability Due Diligence is van toepassing op de eigen activiteiten van een organisatie, maar ook op die van dochterondernemingen en hun waardeketens. Organisaties moeten daarom zowel hun directe als indirecte zakelijke relaties onderzoeken.

Organisaties moeten:

 • de 'due diligence'-vereisten integreren in hun beleid;
 • daadwerkelijke of potentiële negatieve gevolgen voor mensenrechten en milieu identificeren;
 • potentiële gevolgen voorkomen of beperken
 • feitelijke gevolgen stoppen of tot een minimum beperken;
 • een klachtenprocedure instellen en handhaven
 • de doeltreffendheid van het beleid en de maatregelen inzake due diligence controleren;
 • en openbaar verslag doen van due diligence.

Een paar belangrijke punten

Het voorstel bevat een opvallende toevoeging: klimaat- en milieubescherming worden opgenomen in de due diligence-cyclus. Terwijl initiatieven zoals de Duitse Supply Chain Act alleen indirect ingaan op milieubescherming, neemt de Europese variant expliciet nadelige gevolgen voor het milieu op in het toepassingsgebied. Organisaties die onder Groep 1 vallen, zullen er bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat hun bedrijfsstrategie verenigbaar is met de Klimaatovereenkomst van Parijs.

Het voorstel vraagt ook om directe betrokkenheid van bestuurders. Hun taken omvatten bijvoorbeeld het opstellen van en het toezicht houden op het milieubeleid van de organisatie. Naast het belang van hun organisatie moeten bestuurders nu ook rekening houden met mensenrechten, klimaatverandering en de gevolgen van hun beslissingen voor het milieu. Bovendien zullen er in het geval van variabele beloning stimulansen zijn voor corporate initiatieven die klimaatverandering helpen tegen te gaan.

De wet gaat niet voorbij aan het bieden van steun aan alle organisaties die direct of indirect kunnen worden getroffen. Het voorstel omvat begeleidende maatregelen om een leidraad te bieden (bijvoorbeeld modelcontractbepalingen). Deze kunnen in de toekomst worden aangevuld met extra maatregelen.

Handhaving

Elke lidstaat moet nationale bestuursorganen aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de regels. Deze autoriteiten kunnen boetes opleggen in geval van niet-naleving. Bovendien krijgen potentiële slachtoffers met passende due diligence-maatregelen de mogelijkheid om gerechtelijke stappen te ondernemen voor schade die vermeden had kunnen worden.

Timeline

Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad. Na goedkeuring hebben de lidstaten twee jaar de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving en de relevante wetteksten door te sturen naar de Commissie. Voor Groep 2 zullen de regels twee jaar later van toepassing worden dan voor Groep 1. Hoewel het proces enige tijd in beslag neemt, raadt de Europese Commissie organisaties aan om nu al te beginnen met het afstemmen van hun kernwaarden, maatschappelijk doelen en doelstellingen voor de verwachte regelgeving.

Bron: European Commission-parties, including suppliers!

Klokkenluiden in de supplychain

Het gebruik van technologie is niet meer weg te denken uit de supplychain. Tot nu toe waren Europese organisaties niet verplicht om een klachtenregeling voor derden op te zetten. De keteninitiatieven lijken echter een andere kant op te gaan. Het Lieferkettengesetz roept Duitse organisaties al op om klachtenprocedures beschikbaar te maken voor hun leveranciers. En de Supply Chain Act van de EU zal hoogstwaarschijnlijk in dezelfde lijn liggen.

Dankzij de Klokkenluidersrichtlijn zijn veel Europese organisaties nu bezig met het opstellen van eigen klokkenluidersregelingen. Omdat we veel organisaties hebben geholpen op dit vlak, moedigen we je aan om de aankomende EU Supply Chain Act als een kans te zien. Een kans om je beleid en processen onder de loep te nemen en om te beoordelen of je huidige klokkenluiderssysteem het probleem echt aanpakt. Is jouw klokkenluiderssysteem geschikt voor de aankomende veranderingen? Of moet je binnenkort helemaal opnieuw beginnen met het selectie- en implementatieproces?

© 2023 SpeakUp